Ogólnopolski portal psychologiczny.

 
 
 

Regulamin

§ 1
1. Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług  serwisu psychoinfo.pl ( Psychologium Piotr Makowiec ul. Sobieskiego 10/60, 02-957 Warszawa) przez firmę/osobę (zwanego dalej Klientem) zamawiającą usługę, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
2. Administrator świadczy usługi w zakresie wyświetlania, prezentacji firm świadczących usługi psychologiczne.
3. Oferty dodawane są przez klientów.
4. Wpisy są ogólnodostępne. Serwis zastrzega sobie możliwość nie dodania oferty i zwrotu środków.
5. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne – jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
6. Korzystanie z usług serwisu psychoinfo.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas dodawania konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
8. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

§ 2

1. Administrator zobowiązuje się do poprawnego dodania obiektu, zgodnie z informacjami przesłanymi przez Klienta.
2. Administrator aktywuje obiekt na ustalonych warunkach.
3. 14 dni przed upływem okresu ważności Administrator informuje o tym Klienta. Jeżeli do ostatniego dnia wyświetlania oferty nie zdecyduje się na jego przedłużenie, oferta zostaje usunięta.
4. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.
5. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas przesyłania oferty. Wpisanie nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do skasowania wpisu przed upływem 14 dni, także po dokonaniu opłaty.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni).
7. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
• podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji w ofercie,
• braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,
• niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta,
• kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),
• działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).

§ 3
1. Warunki wyświetlania obiektu ustalane są w cenniku lub indywidualnie z każdym Klientem.
2. Rezygnacja z usług świadczonych przez Administratora przed upływem ważności oferty nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z transakcjami bankowymi, a wszelkie spory w tej sprawie prosimy kierować do odpowiedniej placówki.
4. Zamieszczenie podstawowego ogłoszenia w portalu jest bezpłatne. Ogłoszenia zamieszczane są na jeden rok (365 dni). 

Dodatkowo klient ma do wyboru dwa pakiety usług oraz możliwość indywidualnego ustalenia zakresu usług.

Standardowymi pakietami usług są :

- pakiet Srebrny w zakres którego wchodzi opublikowanie ogłoszenia w serwisie + promowania na liście wyszukiwań

-  pakiet Złoty w którego zakres wchodzi opublikowanie ogłoszenia w serwisie + promowania na liście wyszukiwań a także promocja oferty na stronie głównej portalu.  

 

Usługi dodatkowe jak: banery reklamowe w serwisie i promowanie wpisu na firmowych profilach Facebook oraz Twitter są opcjami dodatkowymi.

 

Cennik określa:

- Podstawowy wpis - opłata 0 zł,

- Pakiet Srebrny - opłata 49 zł za 365 dni emisji,

- Pakiet Złoty - opłata 99 zł za 365 dni emisji.

Ceny banerów reklamowych na stronie głównej są ustalane indywidualnie.

§ 4
1. Klient może składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług z winy Administratora.
Reklamacja powinna zawierać:
• imię i nazwisko/nazwę oraz adres zamieszkania/siedziby Klienta,
• adres URL prezentacji, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację prezentacji,
• określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
• przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
• podpis Klienta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
2. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie elektronicznej na adres: biuro@psychoinfo.pl
3. Reklamacja może być złożona w terminie 14 dni od ostatniego dnia okresu ważności oferty, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana.
4. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia reklamującego.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do konta.